Eveniment: 20230618 – Alexandru Rădvan – ZILELE UNUI COLOS

Alexandru Rădvan – ZILELE UNUI COLOS

17 iunie 2023 – 31 august 2023

Curatori: Cătălin Davidescu şi Diana Dochia

Muzeul de Artă Craiova

Palatul Jean Mihail

Alexandru Rădvan, un nume de referinţă al artei contemporane româneşti, atât în ţară, cât şi în afara graniţelor ţării, a gândit o amplă expoziţie personală pentru spaţiul Muzeului de Artă din Craiova. Cunoscut pentru picturile sale de mari dimensiuni, expoziţia „Zilele unui Colos” va cuprinde în premieră lucrarea intitulată Ultima zi pe Pământ  reprezentând cea mai amplă pictură de şevalet din creaţia artistului expusă până acum, 3 m înălţime şi 5,70 m lăţime. Expoziţia cuprinde peste 20 (douăzeci) de lucrări de pictură de mari dimensiuni, realizate în perioada 2021 – 2023 şi o serie de sculpturi realizate în perioada 2022 – 2023, ce vor fi prezentate pentru prima dată publicului.   

Expoziţia „Zilele unui Colos” a fost gândită ca un dialog între lucrările artistului şi spaţiul expoziţional pe care acestea îl populează. Personajele plăsmuite de Alexandru Rădvan sunt desprinse adesea din mitologia greacă şi romană pentru a fi reintegrate în parcursul istoriei artei contemporane. Ulise, Hercule, Pigmalion, seria Cerberilor sunt reinterpretăriale vechilor mituri şi mitologii, prin care artistul aduce un comentariu fin timpurilor contemporane. Coloşii, din această nouă serie de lucrări, continuă preocupările conceptuale ale creaţiei lui Rădvan din ultimii zece ani. Venită din negura timpului, figura Colosului ia în stăpânire pânza, desenată supradimensionat în cărbune transmiţând o senzație de linişte şi calm. Alexandru Rădvan descrie această serie nouă de lucrări astfel: „Eu sunt colosul. Cu fiecare anotimp care trece și care mă poartă mai aproape de o vară eternă, colosul crește în jurul meu și mă prinde ca într-un cocon. Aud de la alți oameni că timpul se comprimă, că planeta se schimbă, că holocaustul nuclear e aproape, că soarele e periculos, că tinerii nu știu nimic și vor duce lumea la distrugere. Aud că nu mai contează nimic. Văd multă teamă și multă indiferență, văd lozinci goale pe dinăuntru, văd oameni foarte grăbiți. Văd foarte multă îngrijorare. Colosul preia vibrațiile aerului, le filtrează prin sitele istoriei și ale mitului și îmi transmite că omenirea a fost mereu îngrijorată. Colosul îmi arată că ceea ce pot cu adevărat să fac, este să încerc să pun laolaltă micile fragmente de liniște și să încerc să compun un teritoriu calm, dincolo de bariera cinismului, sloganurilor, corectitudinilor de tot felul, panicii, presiunilor. Un loc în care s-ar putea întâlni cu alți coloși, ai altor oameni.”  

Alexandru Rădvan (n. 1977, Bucureşti) este absolvent al Universităţii de Arte Bucureşti, Facultatea de pictură, clasa prof. Florin Mitroi şi lector la departamentul de pictură al Universitătii. Cu un doctorat în „Ştiinţa imaginii” conferit de Universitatea Bucureşti, Alexandru Rădvan începe să expună în mod constant, încă de la sfârşitul anilor 1998, fiind unul dintre reprezentanţii marcanţi ai artei contemporane româneşti din anii 2000. Cu numeroase expoziţii personale şi de grup, Alexandru Rădvan a expus în centre de artă contemporană importante, muzee şi galerii din Berlin, New York, Roma, Paris, dintre care menţionăm: „Gânduri despre soare şi un mit”, Muzeul Minovici, Bucureşti (2022), “Mythical Flesh”, Anaid Art Gallery, Berlin (2021);  „Atelierul Sculptorului”, Muzeul de Artă, Arad, România (2018); „Monumente în mişcare – Barbar”, Institutul Cultural Francez, Bucureşti, România (2018); “Divine decadence” Kasteel van Gaasbeek, Gaasbeek, Belgia (2016); „Învăţământul artistic din Bucureşti şi arta românească după 1950”, Muzeul Naţional de Artă Contemporană (MNAC), Bucureşti, România (2015); “Badly Happy”, Marina Abramović Institute West (The Performance Art Institute), San Francisco, S.U.A (2010); “Messiahs”, Modem-Center for Modern and Contemporary Art, Debrecen, Hungary (2009). 

Lucrările sale se regăsesc în importante colecţii publice şi private din România, Germania, Belgia, Austria, Israel, Franţa, Italia, Grecia şi S.U.A. Lucrează şi trăieşte în Bucureşti. Din 2005 este reprezentat de Anaid Art Gallery Bucureşti/Berlin.

Pentru informații suplimentare privind lucrările expuse vă rugăm să accesaţi www.anaidartgallery.com.

Alexandru Rădvan – The Days of a Colossus

18 June 2023 – 31 August 2023

Curators: Cătălin Davidescu and Diana Dochia

Craiova Art Museum

Jean Mihail Palace

Alexandru Rădvan, a leading name in Romanian contemporary art in Romania and abroad, has conceived a sizeable solo show for the Craiova Art Museum. Known for his large-scale paintings, the „The Days of a Colossus” exhibition will feature the premiere of „The Last Day on Earth”, the largest easel painting of the artist’s work ever exhibited, 3 m high and 5.70 m wide. The exhibition includes more than 20 (twenty) large-scale paintings made between 2021 and 2023 and a series of sculptures made between 2022 and 2023, which will be presented to the public for the first time.

The solo show „The Days of a Colossus” was conceived as a dialogue between the artist’s works and the exhibition space they inhabit. The characters depicted by Alexandru Rădvan are often taken from Greek and Roman mythology to be reintegrated into contemporary art history. Ulysses, Hercules, Pygmalion, and the Cerberus series are reinterpretations of ancient myths and mythologies through which the artist brings a nuanced commentary to contemporary times. In this new series of works, the Colossus continue the conceptual preoccupations of Rădvan’s work over the last ten years. Coming from the darkness of time, the figure of the Colossus takes over the canvas, drawn oversized in charcoal, conveying a sense of tranquillity and calm. 

Alexandru Rădvan describes this new series of works: „I am the Colossus. With each passing season that brings me closer to an eternal summer, the Colossus grows around me and traps me like a cocoon. I hear from other people that time is compressing, that the planet is changing, that nuclear holocaust is near, that the sun is dangerous, and that young people know nothing and will destroy the world. I hear that nothing else matters. I see a lot of fear and a lot of indifference; I see empty slogans inside; I see very hurried people. I see a lot of concern. The Colossus picks up the vibrations of the air, filters them through the sites of history and myth, and tells me that humanity has always worried. The Colossus shows me that I can really try to put together the small fragments of peace and compose a calm territory beyond the barrier of cynicism, slogans, correctness, panic, and pressure. A place where they could meet other colossuses of other’s people.”

Alexandru Rădvan (b. 1977, Bucharest) is a graduate of the University of Arts Bucharest, Faculty of Painting, class of Prof. Florin Mitroi and lecturer at the University’s Department of Painting. With a PhD in „Image Science” conferred by the University of Bucharest, Alexandru Rădvan began to exhibit constantly since the end of 1998 and became one of the leading representatives of contemporary Romanian art in the 2000s. With numerous solo and group exhibitions, Alexandru Rădvan has exhibited in important contemporary art centres, museums and galleries in Berlin, New York, Rome, and Paris, among which we mention: „Thoughts about Sun and a Myth”, Nicolae Minovici Museum, Bucharest (2022), „Mythical Flesh”, Anaid Art Gallery, Berlin (2021); „Sculptor’s Studio”, Arad Art Museum, România (2018); „Divine decadence” Kasteel van Gaasbeek, Gaasbeek, Belgia (2016); „Artistic Education in Bucharest and Romanian Art after 1950”, National Museum of Contemporary Art (MNAC), Bucharest, Romania (2015); „Badly Happy”, Marina Abramović Institute West (The Performance Art Institute), San Francisco, USA (2010); „Messiahs”, Modem-Center for Modern and Contemporary Art, Debrecen, Hungary (2009). His works can be found in important public and private collections in Romania, Germany, Belgium, Austria, Israel, France, Italy, Greece and the USA. He works and lives in Bucharest. Since 2005 he has been represented by Anaid Art Gallery Bucharest/Berlin.

For further information on the works on display please visit www.anaidartgallery.com.