S-a scris destul de mult despre influenţa lui Brâncuşi asupra artei lui Paul Neagu (1938 - 2004), precum şi despre amprenta sensibilităţii creative a acestuia din urmă asupra noii generaţii de sculptori britanici a anilor 1980, care i-au fost studenţi în Londra, printre cei mai notabili Anish Kapoor, Antony Gormley şi Tony Cragg. În spaţiul expoziţional, însă, lucrările lor s-au întâlnit rar.

 
Într-o abordare exploratorie, expoziţia Nexus urmăreşte să ofere un spaţiu al „fuziunilor deschise” (titlul unei serii de lucrări începute de artist în anii 1978/80), în care aceste interferenţe devin posibile, în care însăşi creaţia lui Neagu devine generatorul de subiecte şi catalizatorul unor noi configuraţii şi energii, „hyphen-ul” dintre surse care i-au marcat căutările, practici pe care le-a influenţat şi discursuri cu care s-a intersectat, în viaţă şi postum.
 
Incluzând peste 50 de lucrări ale artistului din colecţii private din România, alături de Sărutul lui Brâncuşi 
din colecţia Muzeului de Artă Craiova, precum şi contribuţii de Tony Cragg, Marianne Eigenheer, Neville Gabie, Anish Kapoor, Vlad Nancă, Nona Inescu şi Nigel Rolfe, expoziţia examinează conexiunile existente şi emergente generate de aceste prezenţe, cu focus pe câteva concepte relevante pentru toţi artiştii participanţi: intensităţi şi temporalităţi diferite ale materiei şi spaţiului; mobilitate, procesualitate, tranzienţă şi limită; virtualităţi actualizate deopotrivă în materia activă, în constituirea reciprocă a subiectivităţilor artistice; metamorfoza materiei în acţiune şi a acţiunii în materie şi text.

Expoziția include trei performance-uri live: Nigel Rolfe, Vlad Nancă și Nona Inescu - 18 august 2016 (în cadrul vernisajului); Neville Gabie - 22 septembrie 2016, ora 19:00.

 

Descarcare / vizualizare pliant

 

Much has been written about Brancusi’s influence upon the art of Paul Neagu (1938 - 2004), as well as the imprint of the creative sensibility of the latter upon Anish Kapoor, Antony Gormley and Tony Cragg, some of the most well-known figures of the new generation of British sculptors in the 1980s, who were his students in London. In the exhibition space, however, their works have rarely met.

In an exploratory approach, this exhibition aims to offer a space of “open fusion” (the title of a series of works by Neagu from the late ‘70s), in which these interferences become possible, in which the creation of Neagu itself becomes the subject generator and the catalyst of new configurations and energies, the hyphen between sources which marked his investigations, practices he influenced, discourses he intersected with, both alive and posthumously.

Including over 50 works by the artist from various private collections in Romania, alongside Brancusi’s Kiss from the collection of the museum, as well as contributions by Tony Cragg, Marianne Eigenheer, Neville Gabie, Anish Kapoor, Vlad Nancă & Nona Inescu, and Nigel Rolfe, the exhibition will examine the  existing and emerging connections generated by these presences, with a focus on several concepts relevant for all the participating artists: the nomadic nature of modern sculpture; interplay of intensities and temporalities of matter and space; mobility, processuality, transience and limit; virtualities that actualize themselves both in active matter and in the mutual constitution of artistic subjectivities; the metamorphosis of matter into action and action into matter and text.

The exhibition includes three live performances: Nigel Rolfe, Vlad Nancă and Nona Inescu - 18 August (during the opening); Neville Gabie - 22 September, 19:00.

 

Download / view catalogue